Oferta I LO na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Oferujemy młodzieży:

 

  • kreatywny Samorząd Szkolny

  • Koło Teatralne

  • zajęcia sportowe

  • szkolne koło PTTK „Amonit”

  • warsztaty kuglarsko -cyrkowe i szkolny Teatr Ognia "STOS"

  • wyjazdy na wycieczki, do teatrów, kin

  • indywidualną pracę z uczniem zdolnym

  • indywidualną pomoc uczniom mającym trudności

 

 Bogate tradycje szkoły, oparte na 120 - letniej historii, zobowiązują do troski o  wysoki

poziom edukacji uczniów. Uczniowie szkoły corocznie biorą z dużym powodzeniem udział

w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych zarówno  na szczeblu okręgowym, jak i centralnym.


Średnie wyniki z matury przewyższają średnie wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie - w

maju 2016 r uczniowie I LO mieli najlepsze wyniki maturalne wśród uczniów pabianickich

szkół ponadgimnazjalnych. W kolejnym roku szkolnym 2017 nasi uczniowie ponownie

najlepiej zdali egzamin maturalny. Pozwoliło nam to zająć 311  miejsce w  Polsce  w

rankingu edukacyjnym "Perpektyw".  Zgodnie z przyjętymi przez Fundację Edukacyjną

Perspektywy zasadami, I LO ma prawo używać w 2018 roku honorowego tytułu "Brązowej

Szkoły". 

 
W wyniku badania Edukacyjnej Wartości Dodanej czyli przyrostu wiedzy przeprowadzone 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną I LO w Pabianicach uzyskało
 najlepszy wynik 

w województwie łódzkim i
 status Szkoły Sukcesu.



Pierwsze LO ” to nie tylko nauka. Szkoła może również poszczycić się osiągnięciami sportowymi. 

Urozmaiceniem życia szkolnego są imprezy kulturalne i sportowe. Tradycją jest Święto Patrona

Szkoły połączone z uroczystym ślubowaniem klas pierwszych.

I LO jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO jako jedyna ponadgimnazjalna szkoła  w Pabianicach.

Młodzież co roku uczestniczy w obozach językowych UNESCO.

 

 

 

 

                                   

 

Ważne terminy!

 

       Składanie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:
         od 21 maja do 20 czerwca 2018 r., do godz. 1200

 • Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceów:
   od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r., do godz. 1200

 

 • Ustala się następujące terminy ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:
  12 lipca 2018 r. do godz. 12.00

 

 • Ustala się termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
  od 12 lipca 2018 r., godz. 1200 do 19 lipca 2018 r., godz. 1200

 

        Termin podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  
       przyjętych i nieprzyjętych:

         
20 lipca 2018 r od godz. 12.00

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji

 

Podczas rekrutacji będzie uwzględniona:

 

  1. liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego (max. 100 pkt.)

  2. liczba punktów uzyskanych za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z 
   czterech  przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 
   edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz 
   osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 100 pkt.)

 

 

 

Punktacja ocen:

- ocena celująca

18 pkt.

- ocena bardzo dobra

17 pkt.

- ocena dobra

14 pkt.

- ocena dostateczna

8 pkt.

- ocena dopuszczająca

2 pkt.

 

 

Świadectwo z wyróżnieniem –7 punktów

Aktywność na rzecz innych ludzi –3 punkty

 
Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca 2017r. ( opublikowane w DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 586)

 

 

   


 

Szczegółowe warunki rekrutacji określa 

 

Zarządzenie nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

 


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych - trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkól policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.